quinta-feira, 11 de novembro de 2010

MANTRA DA COMPAIXÃO

Avalokiteshvara Mantra
Namo Ratna Trayaya, 
Namo Arya Jnana 
Sagara, Vairochana, 
Byuhara Jara Tathagataya, 
Arahate, Samyaksam Buddhaya, 
Namo Sarwa Tathagate Bhyay, 
Arhata Bhyah, 
Samyaksam Buddhe Bhyah, 
Namo Arya Avalokite 
shoraya Bodhisattvaya, 
Maha Sattvaya, 
Maha Karunikaya, 
Tadyata, Om Dara Dara, 
Diri Diri, Duru Duru 
Itte We, Itte Chale Chale, 
Purachale Purachale, 
Kusume Kusuma Wa Re, 
Ili Milli, Chiti Jvalam, Apanaye Shoha
Nenhum comentário:

Postar um comentário