terça-feira, 21 de abril de 2009

Avalokiteshvara Mantra

Namo Ratna Trayaya,
Namo Arya Jnana
Sagara, Vairochana,
ByuharaJaia Tathagataya,
Arahate, Samyaksam Buddhaya,
Namo Surwa Tathagatete ,
Arhata te,
Samyaksam Buddhetete ,
Namo Arya Avalotete
shoraya Bodhisurvaya,
Maha Suttvaya,
Maha Karunikaya,
Tadyata, Om Dara Dara,
Diri Diri, Duru Duru Itte We, Itte Chale Chale,
Purachale Purachale,
Kusume Kusuma Wa Re,
Ili Milli, Chiti Javalapanaye Shoha

Get this widget | Track details | eSnips Social DNA

Nenhum comentário:

Postar um comentário